Hyper-V là một sản phẩm của Microsoft được sử dụng để thực hiện ảo hóa phần cứng. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Quantrimang tìm hiểu cách cài đặt Hyper-V trên Windows Server 2019 nhé!

Cài đặt Hyper-V trên Windows Server 2019

Yêu cầu hệ thống:

 1. Máy tính x64 (64-bit) và CPU có tính năng Intel XD bit (Execute Disable bit) hoặc AMD NX bit (No-Execute bit).
 2. Kích hoạt tính năng Intel XD bit hoặc AMD NX bit trên cài đặt BIOS.

Trên cài đặt CUI, thiết lập như sau.

1. Chạy Powershell với quyền admin và cài đặt Hyper-V.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install Hyper-V with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Hyper-V -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  Yes      SuccessRest... {Hyper-V, Windows PowerShell 用 Hyper-V ...
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

# restart computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 

Trên cài đặt GUI, thiết lập như sau.

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Nhấp vào Add roles and features

                                                             Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào Next.

Nhấp vào Next
                                                                                   Nhấp vào Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Chọn Role-based or feature-based installation
                                                   Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn host bạn muốn thêm các service.

Chọn host bạn muốn thêm các service
                                                           Chọn host bạn muốn thêm các service

6. Tích vào hộp Hyper-V.

Tích vào hộp Hyper-V
                                                                        Tích vào hộp Hyper-V

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm Hyper-V. Nhấp vào nút Add Features và chuyển sang Next.

Nhấp vào nút Add Features
                                                                           Nhấp vào nút Add Features

8. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
                                                                          Nhấp vào nút Next

9. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
                                                                          Nhấp vào nút Next

10. Đây là phần tạo Virtual Switches. Chọn một network adapter cho nó.

Tạo Virtual Switches
                                                                            Tạo Virtual Switches

11. Đây là phần Virtual Machines Migration. Trong ví dụ này, hãy giữ nguyên tùy chọn mặc định và tiếp tục nhấn Next.

Migration for Virtual Machines
                                                                      Migration for Virtual Machines

12. Đây là phần chỉ định vị trí cấu hình của máy ảo. Trong ví dụ này, hãy giữ nguyên tùy chọn mặc định và tiếp tục nhấn Next.

Giữ nguyên tùy chọn mặc định
                                                                     Giữ nguyên tùy chọn mặc định

13. Nhấp vào nút Install để bắt đầu cài đặt.

Nhấp vào nút Install
                                                                            Nhấp vào nút Install

14. Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, nhấp vào nút Close và khởi động lại máy tính.

Nhấp vào nút Close
                                                                       Nhấp vào nút Close

Tạo máy ảo

Trên cấu hình CUI, thiết lập như sau:

1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# confirm network adapter names
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter 

Name           InterfaceDescription          ifIndex Status    MacAddress       LinkSpeed
----           --------------------          ------- ------    ----------       ---------
Ethernet0         Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn...    6 Up      00-0C-29-C7-54-1A     1 Gbps

# create a virtul switch
PS C:\Users\Administrator> New-VMSwitch -Name "Bridge01" -AllowManagementOS $True -NetAdapterName "Ethernet0" 

# confirm
PS C:\Users\Administrator> Get-VMSwitch 

Name   SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----   ---------- ------------------------------
Bridge01 External  Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

# create a directory for virtual machines
PS C:\Users\Administrator> mkdir E:\Virtual_Machine 

# set VM name and others
PS C:\Users\Administrator> $ParentDir = 'E:\Virtual_Machine' 
PS C:\Users\Administrator> $VMName = 'Win2k19' 
PS C:\Users\Administrator> $Switch = 'Bridge01' 

# create a virtual machine
PS C:\Users\Administrator> New-VM -Name $VMName `
-MemoryStartupBytes 8GB `
-Generation 2 `
-NewVHDPath "$ParentDir\$VMName\$VMName.vhdx" `
-NewVHDSizeBytes 50GB `
-Path "$ParentDir\$VMName" `
-SwitchName $Switch 

Name  State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime  Status       Version
----  ----- ----------- ----------------- ------  ------       -------
Win2k19 Off  0      0         00:00:00 Operating normally 9.0

# change vCPU count
PS C:\Users\Administrator> Set-VMProcessor $VMName -Count 4 

# add SCSI controler
PS C:\Users\Administrator> Add-VMScsiController -VMName $VMName 

# set install image
PS C:\Users\Administrator> Add-VMDvdDrive -VMName $VMName `
-ControllerNumber 1 `
-ControllerLocation 0 `
-Path 'C:\Users\Administrator\Documents\Win2019_EN-US_190906-2324.rs5.iso' 

PS C:\Users\Administrator> $DVDDrive = Get-VMDvdDrive -VMName $VMName 

# set virtual DVD first boot device
PS C:\Users\Administrator> Set-VMFirmware -VMName $VMName -FirstBootDevice $DVDDrive 

# start the virtual machine
PS C:\Users\Administrator> Start-VM -Name $VMName 

# after this, refer to [13] to install OS

Trên cấu hình GUI, thiết lập như sau.

2. Chạy Server Manager và mở Tools > Hyper-V Manager.

Mở Tools > Hyper-V Manager” width=”650″ height=”488″ data-src=”https://st.quantrimang.com/photos/image/2021/04/02/cai-hyper-v-tren-windows-server-2019-14.jpg” data-i=”14″ data-was-processed=”true”><figcaption>                                                                 Mở Tools > Hyper-V Manager</figcaption></figure>
<p>3. Chọn Hostname ở bên trái và nhấp chuột phải vào nó để mở menu, sau đó chọn <strong>New > Virtual Machine</strong>.</p>
<figure><img decoding=
                                                                          Nhấp vào nút Next

5. Nhập tên máy ảo. Bất kỳ tên nào cũng được.

Nhập tên máy ảo
                                                                      Nhập tên máy ảo

6. Chỉ định thế hệ máy ảo. Trong ví dụ này, hãy chọn Generation 2.

Chỉ định thế hệ máy ảo

7. Chỉ định bộ nhớ cho máy ảo.

Chỉ định bộ nhớ cho máy ảo
                                                                    Chỉ định bộ nhớ cho máy ảo

8. Chọn Virtual Switch để sử dụng kết nối mạng của máy ảo.

Chọn Virtual Switch
                                                                            Chọn Virtual Switch

9. Cấu hình ổ cứng ảo. Đặt thông số bạn thích.

Cấu hình ổ cứng ảo
                                                                          Cấu hình ổ cứng ảo

10. Chọn nguồn cài đặt GuestOS.

Chọn nguồn cài đặt GuestOS
                                                          Chọn nguồn cài đặt GuestOS

11. Nhấp vào nút Finish nếu mọi thứ OK.

Nhấp vào nút Finish
                                                                         Nhấp vào nút Finish

12. Máy ảo vừa được tạo. Để bắt đầu, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn Start.

Máy ảo vừa được tạo
                                                                     Máy ảo vừa được tạo

13. Để kết nối bảng điều khiển của máy ảo, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn Connect.

Chọn Connect
                                                                              Chọn Connect

14. Cài đặt GuestOS theo quy trình thông thường.

Cài đặt GuestOS theo quy trình thông thường
                                                 Cài đặt GuestOS theo quy trình thông thường

15. Quá trình cài đặt đã hoàn tất và máy ảo Windows Server hiện đang chạy.

Máy ảo Windows Server hiện đang chạy
                                                         Máy ảo Windows Server hiện đang chạy

Chúc bạn thực hiện thành công!

Nguồn: quangtrimang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *