Quyền và nghĩa vụ các bên

  1. Quyền và nghĩa vụ của SysNet

Đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng với mô tả.

Bàn giao hàng hóa, dịch vụ đúng thời gian, địa điểm theo thông tin do khách hàng cung cấp.

Đối với hàng hóa, dịch vụ là hàng chuyên biệt, hàng đặc thù, SysNet sẽ tùy theo tình trạng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc mua, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dịch vụ.

Thanh toán đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ.

Tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ đã mua từ SysNet.